Contactadres GK de Ontmoeting Contactadres GK de Ontmoeting

Bezoekadres van de kerk:               Stationsstraat 2, Zevenbergen

Postadres van de kerk:                    Postbus 77, 4760 AB  Zevenbergen

Website van de kerk:                       www.gereformeerdekerkzevenbergen.nl
Beheerder                                          Richard Molenaar                  06–52416216

Kerkradio (v.h.kerktelefoon)           www.kerkdienstgemist.nl

Nieuwbrief E-mail:                          nieuwsbrief@deontmoeting.nu

Kerkenraad
Algemeen telefoonnummer                                       06-53446533
E-mailscriba                                       scriba@deontmoeting.nu

Moderamen
Praeses                      Hans van Arkel                      0168-328700
Predikant                    Ds. Marloes Meijer                06–36501973
Scriba                        Peter Bouman                       0168-330066
KRM voorzitter           Leo van de Woestijne           0168-337133
Diaconie  voorzitter    Frank Wesstein                      0168-326660

Kerken raadsleden
Predikant                    Ds. Marloes Meijer                 06–36501973
Kerkelijk werker          Rianne Fortuin-Mosterd        06-23404297
Praeses                      Hans van Arkel                      0168-328700
Scriba                         Peter Bouman                        0168-330066
Ouderling                   Jan van der Wulp                   0168-326290
Ouderling KRM          Leo van de Woestijne            0168-337133
Ouderling KRM           Bart Bakker                           0168-326598
Kerkrentmeeester       Vincent Polman                      0168-329289
Diaken                         Frank Wesstein                      0168-326660                 
Diaken                        Richard Molenaar                  06–52416216
Diaken                        Dineke Bouman                     0168-330066
Diaken                        Johan van Santbergen          0168-329975

Predikant/Kerkelijk werker
Predikant                    ds. Marloes Meijer                 06–36501973
predikant@deontmoeting.nu
Kerkelijk werker         Rianne Fortuin-Mosterd          06-23404297
kerkelijkwerker@deontmoeting.nu

Coördinatoren Teams
Activiteitenteam          Hans Eikelenboom                0168-329079
Jeugdcoördinator        VACANT                                0168-
Pastoraal team           Rianne Fortuin-Mosterd          06-23404297
Schoonmaak team     Wil van der Wulp                     0168-326290
ZWO team                  Petro v.d. Giessen                  0168-329289
Brunch+ team             Vincent Polman                      0168-329289

Ouderlingen met bijzondere opdracht
Pastoraat Woonzorgcentrum
De Zeven Schakels                VACANT                  0168-

Pastoraalteam
Kerkelijk werker         Rianne Fortuin-Mosterd          06-23404297
                                   Marry Bakker                          0168-326598
                                   Liesbeth Compagner              0168-370916
                                   Wil van der Wulp (LRP)          0168-326290
                                   Marjan van der Leer               06-18815940

                                   Trijnie van de Polder               06-20165399

College van diakenen
Voorzitter/DPGM         Frank Wesstein                      0168-326660
Secretaris/DPGM        Richard Molenaar                  06–52416216
E-mail:                         Diaconie@deontmoeting.nu
ZWO diaken                Dineke Bouman                     0168-330066
Diaken Raad van
Kerken ONS/Classis  Johan van Santbergen            0168-329975
Diaken voor collecte   Anke van Leeuwen                 0168-

College van kerkrentmeesters
Voorzitter                     Leo van de Woestijne           0168-337133
Penningmeester  /       Bart Bakker                            0168-326598
   Boekhouder             fin.administratie@deontmoeting.nu
Secretaris                    Vincent Polman                      0168-329289
V.V.B. zaken                Peter Nugteren                       0168-335217
Technische zaken       Herman Hanemaaijer             0168-325039
Verhuurkerkzalen        Vincent Polman                     0168-329289
E-mail:                         kerkrentmeesters@deontmoeting.nu

Team ZWO
Nelie Griffioen                                                            0168-328209
Petro v.d. Giessen                                                     0168-329289
Marjon Bus                                                                0168-328553
Dineke Bouman                                                        0168-330066
E-mail: zwo@deontmoeting.nu

Brunch+ team
Vincent Polman                                                         0168-329289
Cor Rus-Hartland                                                      0168-326598
Rianne Fortuin-Mosterd                                           06-23404297
Marry Bakker                                                            0168-326598
Richard Molenaar                                                     06–52416216
E-mail: brunch@deontmoeting.nu

Team vrije vieringen
Rianne Fortuin-Mosterd                                             06-23404297
Petro v.d. Giessen                                                     0168-329289
Wil v.d. Wulp                                                              0168-326290
Hilly Hofer                                                                  0168-337133

Preekvoorziening
Coördinatie                Wil van der Wulp                   0168-326290

Organisten
Coördinatie                Wil van der Wulp                   0168-326290

Team kunst in de kerk
Jan van der Wulp                                                      0168-326290
Juul Vaartjes                                                              0168-325240
Petro v.d. Giessen                                                     0168-329289

Team Activiteiten
Hans en Petra Eikelenboom                                      0168-329079
Leo v.d. Woestijne en Hilly Hofer                               0168-337133
Herman Hanemaaijer                                                 0168-325039
Richard Molenaar                                                       06–52416216
Hans van Arkel                                                           0168-328700

Oudsten van dienst
Marry Bakker                                                           0168-326598
Jaap Bouwer                                                            0168-328210
Liesbeth Compagner                                                0168-370916
Wil van der Wulp                                                      0168-326290

Team Koffieschenkers
Petro v.d. Giessen                                                     0168-329289
Nelie Griffioen                                                            0168-328209
Cor Rus-Hartland                                                       0168-323575
Wil v.d. Wulp                                                              0168-326290
Hans Eikelenboom                                                     0168-329079
Leo v.d. Woestijne                                                      0168-337133
Herman Hanemaaijer                                                 0168-325039
Richard Molenaar                                                       06–52416216

Team Schoonmaak
Anke Marzacu                                                            0168-323346
Eelke van polder                                                        0168-323375
Nelie Griffioen                                                            0168-328209
Petra en Hans Eikelenboom                                      0168-329079
Wil v.d. Wulp                                                              0168-326290
Janny van Dijk                                                           0168-327283

Team Beeld en geluid
Hans van Arkel                                                           06–22526191
Peter Bouman                                                            06–80044608
Richard Molenaar                                                       06–52416216
Jan van der Wulp                                                        06–51965921

Bloemen
Janny van Dijk                                                           0168-327283
Liturgisch Bloemschikken
Petro v.d. Giessen                                                     0168-329289

Vervoersdiensten
Johan van Santbergen                                               0168-329975

Nieuwsbrief verspreiding
Petra en Hans Eikelenboom                                      0168-329079

Raad van Kerken (Afgevaardigden GK)
Johan van Santbergen                                               0168-329975

Diversen

Kerkelijk bureau
Contactadres Leo van de Woestijne
Kuringen 6
4761VA Zevenbergen
Ledenadministratie@ontmoeting.nu

Hier dienen alle verhuizingen, doopaanvragen, overlijdensberichten, aanvragen voorhuwelijksbevestiging (deze graag 10 weken voor dato) te worden gemeld.

Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief verschijnt elf maal per jaar (niet in augustus) vóór de eerste zondag van de maand. De Nieuwsbrief is een blad waar in actuele informatie voor en door de gemeenteleden geschreven wordt met o.a. vermeld alle geplande kerkdiensten voor die maand.
Redactieadres
e-mailadres Nieuwsbrief: nieuwsbrief@deontmoeting.nu

Webmaster
Contactadres Richard Molenaar 06-52416216
Materiaal dat bestemd is voor de site moet gestuurd worden naar: webmaster@deontmoeting.nu
Alleen kerkelijk gelieerde informatie komt op de site. De kerkenraad behoudt zich altijd het recht voor om informatie die hier niet aan voldoet te weigeren.

Raad van kerken in Zevenbergen
De raad van kerken is opgericht door de Gereformeerde Kerk samen met de Hervormde Gemeente en de Katholieke Bartholomeuskerk te Zevenbergen. De Raad van Kerken heeft al staken: ontmoetingengesprek; coördinatie samenwerking; initiatieven nemen en stimuleren. Dit tussen voor noem de kerken.

Protestants-Christelijke Basisschool
PCB ‘de Regenboog’ De Regenboogstraat 1                       0168-325997

Zalen bij de kerk
Kunnen na voor afgaande afspraak door gemeenteleden worden gebruikt:
Coördinatie Vincent Polman                                     06-29044627

Collecte bonnen
Collecte bonnen zijn te verkrijgen à € 0,50, € 1,-- en € 2,--in vellen van 20 stuks. Te bestellen door storting van het betreffende bedrag op één van de rekeningen van de kerk met vermelding van: ‘.............. collecte bonnen à €......’

Rekeningen
Ten name van de Boekhouder van de Gereformeerde Kerk te Zevenbergen:
e-mail: fin.administratie@deontmoeting.nu

Postbankrekening NL49INGB0001133359

Bankrekening NL85RABO0346710669

terug