Wij zoeken een kerkelijk werker voor de geloofsgemeenschap in de Gereformeerde kerk te Zevenbergen. Wij zoeken een kerkelijk werker voor de geloofsgemeenschap in de Gereformeerde kerk te Zevenbergen.

Wij zijn:
De Gereformeerde Kerk Zevenbergen is een kleine, enthousiaste gemeente.
Zij is gastvrij, pluriform, betrokken bij de samenleving en bestaat uit 162 leden.
Er zijn een aantal gastleden ingeschreven die een andere (kerkelijke) gezindte hebben, maar die zich in deze gemeente thuis voelen en volwaardig meedraaien in het kerkelijk werk.
De gemiddeld wat hogere leeftijd van gemeenteleden en krimp van het ledental leidt ertoe, dat niet alles meer kan.
Hoewel er aandacht en liefde is voor de jeugd, is het aantal jonge mensen de laatste jaren hard teruggelopen.
Tegelijk is er wel energie en hoop voor een mooie toekomst. Sterke punten van deze gemeente zijn daarbij de onderlinge zorgzaamheid, de vrolijkheid en de ruimte in geloofsbeleving.
Bovenstaande vraagt om keuzes op korte en lange termijn en leidt ook tot de vraag welke prioriteiten er moeten worden gesteld om levensvatbaarheid van deze geloofsgemeenschap veilig te stellen.
Met de Hervormde Gemeente Zevenbergen zijn er gezamenlijke zomer-kerkdiensten. en enkele andere activiteiten. Dit laatste wordt ook gedaan met andere kerkgenootschappen in Zevenbergen.


Wij zoeken:
Een actieve, creatieve en inspirerende kerkelijk werker voor 16 uren per week.
Het betreft hier een projectmatige aanstelling voor de looptijd van 2 jaar welke financieel ondersteund wordt door het RCBB en geldt specifiek voor toerusting, organisatie en communicatie m.b.t. bijzondere diensten en brunches met tafelrede.
Tevens wordt verwacht, dat hij/ zij zich inzet voor missionaire projecten.
Omdat de groep 50-jarigen en jonger van vitaal belang is voor de toekomst van onze gemeente, willen we op het pastoraat aan deze doelgroep hoog inzetten. Zonder daarbij afbreuk te doen aan de pastorale bezoeken van de (grote) groep ouderen onder ons. De toekomstig kerkelijk werker zal hier een cruciale rol toebedeeld krijgen en nauw gaan samenwerken met het pastorale team.
Er worden dus diverse taken die binnen de functie/ competenties voor kerkelijk werkers liggen, gedelegeerd. Voor deze taken is men volledig verantwoordelijk. 
 De kerkelijk werker die wordt aangesteld is alleen verantwoording schuldig aan de kerkenraad/ kerkrentmeesters. Afhankelijk van de aard van de aanstelling vindt terugkoppeling plaats in de vorm van een jaargesprek en/of functioneringsgesprek.


Wij verwachten:
Dat onze kerkelijk werker
1. Flexibel en innovatief is.
2. Over een goed communicatief en contactueel vermogen beschikt.
3. Goed kan samenwerken: teamspeler!
4. Zelfstandig kan werken.
5. Kennis heeft van en vaardig kan omgaan met moderne media.

Wij wensen:
Dat de kerkelijk werker een enkele keer per jaar kan/wil voorgaan.
Daarbij valt ook te denken aan andersoortige vieringen.

Wij vragen van onze toekomstig kerkelijk werker
  • een door de PKN erkende HBOopleiding theologie.
  • dat hij/zij belijdend en meelevend lid is van een Protestantse gemeente.
  • staat ingeschreven (of bereid is zich in te schrijven) in het register van kerkelijk werkers in de Protestantse Kerk in Nederland.
  • geen bezwaar heeft tegen het aanvragen van een VOG conform de eisen van de PKN.
  • een aanvullende homiletische en liturgische vorming of bereidheid om die te gaan te volgen is gewenst, maar niet noodzakelijk.

Wij bieden
Een prettige werkkring waar ruimte is voor creativiteit en zelfstandigheid.

Salariëring zoals door de PKN is vastgesteld.

Reageren

Een motivatie brief met CV kan worden ingediend tot en met 16 juli 2021.
Ter attentie van dhr. P. Bouman
scriba Gereformeerde Kerk Zevenbergen
De Lint 130 
4761XS   Zevenbergen
e-mail adres: scriba.gereformeerdekerkzvb@gmail.com


  
terug