Beleidsplan 2018-2023 Beleidsplan 2018-2023


GEREFORMEERDE KERK ZEVENBERGEN


B E L E I D S P L A N

2018 - 2023

Versie 5A


Wij maken deel uit van de

Logo                    
                 Nederland

Inhoudsopgave


Inhoudsopgave                                                                                   pag.   2

Inleiding                                                                                             pag.   3

Missie                                                                                                pag.   4

Visie                                                                                                 pag.   4

Leren                                                                                                pag.   5

Vieren                                                                                               pag.   6

Dienen                                                                                              pag.   7

Pastoraat                                                                                           pag.   8

Jeugdwerk                                                                                         pag.   9

Gemeenschapsvorming                                                                         pag.  10

Financiën en beheer                                                                             pag.  11Bijlagen


 
Organisatiestructuur 2018
Speerpunten voor beleid  2018 – 2023
Toelichting Jeugdwerk beleidsplan
Jaarplan pastoraat 2017 - 2018Inleiding

De oorsprong van de gemeente ligt in 1836 toen een groep leden van de Hervormde Kerk zich afscheidde. In 1892 kwam er versterking door het samengaan van de Christelijke Gereformeerde kerken en mensen uit de Doleantie van 1886. Een tweede droeve scheiding volgde in 1945 met de stichting van de plaatselijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. In 1946 betrokken we het gebouw de ‘De Eendracht’ in de Stationsstraat. Het gebouw was destijds eigendom van de Hervormde Kerk maar is in 1953 door ons aangekocht. Het gebouw heeft verscheidene verbouwingen ondergaan.

We zijn een kleine gemeente maar meelevend en veel aandacht voor de jeugd en gasten. De organisatie bestaat uit een kerkenraad en veel verschillende commissies. De cantorij verleent enkele keren per jaar luister aan de diensten met mooie liederen. Ook zijn er gezinsdiensten en diensten georganiseerd door Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Voor  het goed verlopen van het werk in de gemeente, is het belangrijk dat vastgelegd is hoe het werk in de gemeente gedurende het kerkelijk jaar is georganiseerd.
Welke afspraken er zijn gemaakt, welke commissies werkzaam zijn en welke taken zij vervullen.

In dit plan zijn deze zaken weergegeven.


April 2018Peter Bouman ,
Scriba

            

Missie

In het beleidsplan wordt de visie vastgelegd die gemeente en kerkenraad gezamenlijk hebben ontwikkeld op kerk- en gemeente zijn. Een aantal begrippen en omschrijvingen die van deze missie deel uit maken, worden benoemd n.l.

A. Een gemeente, die het Evangelie willen doorvertellen en doorvertalen.
De bestemming van deze gemeente ligt dan ook in de dienst aan God, aan elkaar en aan de samenleving. Ze is als getuige van Christus op weg naar Gods Koninkrijk en is als zodanig een gemeente in beweging, een levende gemeente.


B. De gemeente maakt deel uit van de samenleving en zoekt naar antwoorden zoals God de schepping heeft bedoeld.  God schrijft de wereld niet af, wij dus ook niet. De vragen van de samenleving zijn tevens de vragen van de gemeente. Er kan slechts onderscheid worden gemaakt in taken die er primair op gericht zijn de gemeente als gemeente goed te laten functioneren, en taken die er primair op gericht zijn gestalte te geven aan de naar buiten gerichte opdracht van de gemeente.


Visie

Bij de uitvoering van deze laatstgenoemde taken beseft de gemeente dat zij dit mag doen in verbondenheid met alle mensen en in het bijzonder met onze naasten met wie wij leven.


A. De gemeente is de draagster van de bedoelingen van de kerk. Dat wil zeggen: gemeente zijn is een verantwoordelijkheid van de gehele gemeente en niet alleen van de kerkenraad en een aantal commissies. De ambtsdragers hebben met name een stimulerende en coördinerende taak.


B. In de uitvoering van haar getuigende functie onderscheidt de gemeente de volgende hoofdtaken:

Leren, vieren, dienen, pastoraat en gemeenschapsvorming


C.  Om uitvoering van deze hoofdtaken mogelijk te maken, heeft de gemeente de verplichting te zorgen voor een goed financieel beleid

Uitgaande van deze vastgelegde visie, worden in het beleidsplan de hoofdtaken aangegeven:

- wat de doelstellingen en de beleidsvoornemens zijn
- welke mensen en middelen nodig zijn om die doelstellingen te bereiken
- welke concrete plannen worden uitgevoerd
- op welke wijze en aan de hand van welke criteria de resultaten geëvalueerd            
  worden.
Leren

Doelstelling: de gemeente functioneert als leergemeenschap waarin jongeren en ouderen,
     zowel gezamenlijk als individueel, zich vormen en toerusten opdat zij:

 • in de ontmoeting met de bijbel en andere geschriften vanuit de Joods Christelijke traditie, waarin Jezus ons heeft onderwezen, en met de werking van de Heilige Geest die ons gegeven is, blijvende zeggingskracht daarvan herontdekken en herformuleren voor leven en handelen in een veranderende samenleving
 • ondersteuning ondervinden bij het zoeken naar antwoorden op levensvragen
 • hun roeping in de kerk en samenleving kunnen vervullen.
   
Voornemens

 
 1. Het stimuleren van de betrokkenheid van de gemeente bij de drie thema’s: gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping, zowel in onszelf als om ons heen.
 2. Aandacht schenken aan de onzekerheden die mensen hebben, die veroorzaakt worden doordat ze veel vragen hebben over zingeving en nauwelijks antwoorden die hierbij aansluiten.
 3. Stimuleren dat jongeren voor zichzelf ontdekken en wijsheid ervaren en die leren toepassen in hun leven zodat ze zich ontwikkelen tot mondige christenen en actieve gemeenteleden.
   
Middelen

 
 1. Eredienst en liturgie
 2. Paascyclus
 3. Interkerkelijke gespreksavonden (RvK besturenavond)
 4. Gezinsdiensten

Uitvoerenden

 
 1. Predikant
 2. Ambtsdragers
 3. ZWO – groep
 4. Leiding kindernevendienst
 5. Liturgisch team (ad hoc)
 6. Pastoraal team
 7. Team Spirit7bergen

Activiteiten
Houden van: Erediensten, kindernevendiensten, gezinsdiensten, ZWO diensten en gemeentemiddagen.
Uitnodigen van interne en externe sprekers om thema’s omtrent religie en zingeving te doceren en te begeleiden.                   

Evaluatie

Criteria:
- samenwerking in oecumenisch verband in Raad van Kerken Zevenbergen
- betrokkenheid kerkenraad
- betrokkenheid predikant
- betrokkenheid pastoraal team
- betrokkenheid gemeente

Wijze:
     - voorbereiding kerkenraad.    
- gemeentemiddag
Vieren

Doelstelling
Door de omgang met Gods woord ervaart de gemeente Gods betrokkenheid bij haar leven en brengt dat tot uiting door te antwoorden met

 
 • Kyrie en Gloria; tijdens de 40 dagentijd verootmoediging
 • Schriftlezingen
 • Overdenking
 • Gebeden
 • Collectes
 • Viering van de sacramenten
Het zingen van liederen is hiervan een wezenlijk onderdeel.

Voornemens


 
 1. Het actief betrekken van gemeenteleden bij de erediensten
 2. De waarde van de diverse liturgische vormen uitdragen
 3. De gemeente bekend maken met nieuwe liederen
 4. Viering van het Heilig avondmaal, door diensten van Schrift en Tafel wordt de verbondenheid van de gemeente met en in Jezus (Christus) gevierd
 5. Op bepaalde momenten in het jaar gezamenlijk(e) oecumenische vieringen voorbereiden en uitvoeren.

Middelen

 
 1. Eredienst
 2. Werken met voorbereidingsgroepen
 3.  Andere liturgische bijeenkomsten
 4.  Cantorij

Uitvoerenden

 
 1. Predikant
 2. Kerkenraad
 3. Liturgisch team (ad hoc)
 4. Gemeenteleden
 5. Organisten


Activiteiten

 
 1. behandelen van thema’s in de diensten
 2. diensten die zich lenen voor speciale liederen of bijzondere muzikale begeleiding
 3. speciale diensten

Evaluatie

Criteria: -  betrokkenheid kerkenraad
        -  betrokkenheid gemeente
        -  betrokkenheid predikant
   -  uitwerking naar buiten

Wijze:    - bespreking met betrokkenen
             - gemeentemiddagDienen

Doelstelling
Werken aan de gemeente als een gemeenschap, die in navolging van Christus, zowel in haar eigen midden als in de haar omringende samenleving deelt in het lijden en opkomt voor het recht. Opdat mensen tot vrijheid komen, terwijl de unieke plaats van de schepping in acht wordt genomen en de verantwoordelijkheid daarvoor aanvaard wordt door:

- het stimuleren van de bewustwording van dienstbaarheid en vrijheid bij de gemeenteleden
- het mobiliseren van de mogelijkheden die ons gegeven zijn zowel in onszelf als bij anderen
- het afstemmen van al deze kwaliteiten in de gemeenteVoornemens

De gemeente stimuleren om:


 
 1. bewust en daadwerkelijk op plaatselijk niveau elkaar te dienen en hulp te bieden aan elkaar en ten behoeve van de ondersteuning van vluchtelingen.
 2. bewust en daadwerkelijk hulp te bieden aan diaconale doelen.
 3. zich bezig te houden met vraagstukken van oorlog en vrede, milieuvervuiling en discriminatie alsmede met het sociaal-economisch vraagstuk.

Middelen

 
 1. Publicaties
 2. Afkondigingen
 3. Voorbeden in de eredienst


Uitvoerenden

 
 1. Predikant
 2. Diaconie
 3. Gemeenteleden
 4. ZWO groep
 5. Op deelterreinen gespecialiseerde groepen

Activiteiten

 
 • deelname aan HIP project van PKN (extern)
 • pastorale bezoeken
 • HIP voor en door gemeenteleden (intern)
 • het houden van collecten met diaconale bestemmingen

Evaluatie

Criteria:

 
 • mate van samenwerking op plaatselijk niveau
 • uitwerking naar buiten
 • betrokkenheid gemeenteleden

Wijze:
 
 • gesprekken met betrokkenen
 • betrokkenheid predikant
 • gemeentemiddag.
Pastoraat

Doelstelling   

Onder pastoraat (herderschap, zielszorg) verstaan wij die zorg en aandacht voor elkaar die,

 
 • zich richt op “heel de mens”
 • oog heeft voor uiteenlopende situaties en omstandigheden
 • zorgzaam handelt vanuit interesse in en respect voor de ander; invoeling in zijn/haar wereld (empathie); echtheid van optreden (authenticiteit)
 • plaats heeft via ontmoeting en gesprek, individueel of in groepen
 • opkomt vanuit het christelijk geloof
 • zich verbonden weet met een christelijke gemeenschap
 • tot gevolg heeft dat mensen zich “verstaan” voelen


Voornemens

 
 1. Ouderen pastoraat
 2. Crisispastoraat (voortrekkers rol van de predikant)
 3. Persoonlijk contact door pastoraal team
 4. Jeugdpastoraat
 5. Pastorale projecten
 6. Aantrekken opbouwwerker


Middelen


 
 1. Huisbezoeken door predikant
 2. Onderling pastoraat, persoonlijk en in kleine groepen
 3. Huisbezoek door leden van pastoraal team
 4. Gemeentemiddagen
 5. Pastorale projecten

Uitvoerenden

 
 1. Predikant
 2. Ambtsdragers
 3. Pastoraal team
 4. Gemeenteleden


Activiteiten

Activiteiten in het kader van het jaarthema zoals:
Gemeentemiddagen, speciale vieringen, projecten en koffiedrinken na diensten

 
Evaluatie

Criteria:

 
 • betrokkenheid gemeenteleden
 • aandacht van predikant en pastoraal team

Wijze:
 
 • bespreking met betrokkenen
 • gemeentemiddagen
 • jaarlijkse evaluatie pastoraal team
Jeugdwerk

Uitgangspunten.
Voor het jeugdbeleid van de komende jaren wordt uitgegaan van de interactie tussen jong en oud en het wederzijds leren van en vieren met elkaar.
Dit betekent, dat niet gestreefd wordt naar een gescheiden vorm van kerk-zijn tussen jongeren en volwassenen, maar dat de gemeenschapsvorming op zodanige wijze wordt vormgegeven dat ook jongeren zich binnen reguliere vieringen thuis voelen.
Gezien de verschillen in beleving van geloof en de wijze waarop dit een plaats kan krijgen in het dagelijks leven zal deze gemeenschappelijkheid vooralsnog gebaseerd moeten zijn op het versterken van een volwaardige eigen plek van jeugd en jeugdwerk in de gemeente.

Doelstelling:

 
 •  de jeugd zichtbaar betrekken bij het kerkenwerk
 •  er is - vanuit de gemeente - een blijvende actieve betrokkenheid nodig
 •  het is voor jongeren en jongvolwassenen die betrokken willen zijn bij het kerkenwerk en daardoor de mogelijkheid krijgen deze van binnenuit te verkennen
Het realiseren van deze doelstellingen vraagt niet alleen om de betrokkenheid bij de jeugd, maar ook het openstellen van de gemeenschap met haar gegroeide tradities en gewoonten voor de vernieuwende aanpak van en voor jeugd.

Gemeenschapsvorming

Doelstelling

Werken aan verhoudingen waarin liefde geven en liefde ontvangen de omgang met elkaar bepalen door:

 
 • het scheppen van een klimaat van aanvaarding, vergeving en verzoening
 • het bevorderen van gemeentevorming die geborgenheid, troost en bemoediging inhouden
 • het scheppen van een zodanige sfeer, dat de ontmoetingen van de gemeente zowel werkplaats als schuilplaats kunnen zijn
 • het bevorderen van een persoonlijke open en gastvrije houding

Voornemens

 
 1. het scheppen van mogelijkheden om elkaar beter te leren kennen
 2. het scheppen van mogelijkheden om mensen met verschillende meningen over bepaalde zaken, met elkaar in een open gesprek te brengen
 3. het laten inzien dat jongeren en ouderen elkaar nodig hebben; elkaar kunnen verrijken
 4. het aandacht schenken aan de jeugd


Middelen

 
 1. Eredienst
 2. Huisbezoek
 3. Koffiedrinken na de kerkdienst
 4. Activiteiten bij bijzondere diensten of gelegenheden
 5. Gemeentemiddag met bepaald thema
 6. Startweekend

Uitvoerenden

 
 1. Predikant
 2. Ambtsdragers
 3. Pastoraal team
 4. Liturgisch team (ad hoc)
 5. Activiteiten team
 6. Tienervieringen – kindernevendienst
 7. Team Spirit7bergen
 8. Raad van Kerken Zevenbergen
 9. Aan te trekken opbouwwerker

Activiteiten

Startweekend, bijzondere diensten, gemeentemiddagen, bijzondere activiteiten, begeleiding van jeugd

Evaluatie

Criteria:

 
 • betrokkenheid predikant
 • betrokkenheid kerkenraad
 • betrokkenheid gemeenteleden

Wijze:
 
 • gesprekken in kerkenraad
 • gesprekken binnen de teams
 • gesprekken tijdens de gemeentemiddagFinanciën en beheer

Doelstelling

Zorgdragen dat de, voor de uitvoering van het uitgezette beleid van de gemeente, benodigde materiële middelen ter beschikking worden gesteld. 

Uitvoerenden


 
 1. Kerkenraad
 2. Kerkrentmeesters
 3. Diaconie

Evaluatie

Criteria: - zijn de jaarstukken, waarin de begroting en de lopende rekening

Wijze:

- Kerkenraad
- Kerkrentmeesters
- Diaconie
terug