Contactadres GK de Ontmoeting Contactadres GK de Ontmoeting

Bezoekadres van de kerk :     Stationsstraat 2, Zevenbergen


Postadres van de kerk:           Postbus 77, 4760 AB Zevenbergen

Website van de kerk:              www.gereformeerdekerkzevenbergen.nl
Beheerder                Richard Molenaar                                      06 – 52 41 62 16
                                                                                             
Kerkradio (v.h. kerktelefoon)       www.kerkdienstgemist.nl
 
Nieuwbrief E-mail:                  nieuwsbrief@deontmoeting.nu

Kerkenraad
Algemeen telefoonnummer                                                     06 - 53 44 65 33
E-mail scriba                           scriba@deontmoeting.nu

Kerkbestuur
Praeses                 Jaap Bouwer                                              0168 - 328210
Scriba                    Peter Bouman                                            0168 - 330066
Diaconie                 Hans van Arkel                                          0168 - 328700

Kerkenraadsleden
Predikant                 consulent  ds. G. Oostermann,                 0168 - 853617
Kerkelijkwerker       Rianne Fortuin     kerkelijkwerker@deontmoeting.nu
Praeses                   Jaap Bouwer                                              0168 - 328210
Scriba                      Peter Bouman                                            0168 - 330066
Ouderling                Jan van der Wulp                                       0168 - 326290
Diaken                     Hans van Arkel                                          0168 - 328700
Diaken                     Richard Molenaar                                      06 – 52 41 62 16
Diaken                     Dineke Bouman                                        0168 - 330066
Diaken                      Johan van Santbergen                            0168 - 329975
Coörd. Pastoraal     Wil van der Wulp                                     0168 - 326290

Predikant
consulent  ds. G. Oostermann,                                               0168 - 853617
Kerkelijkwerker       Rianne Fortuin                                         06 - 234 04 297
kerkelijkwerker@deontmoeting.nu

Coördinatoren Teams
Activiteien team                            Hans Eikelenboom               0168 - 329079
Jeugdcoördinator                          VACANT               
Pastoraal team (LRP bevoegd)    Wil van der Wulp                   0168 - 326290
Schoonmaak team                       Wil van der Wulp                   0168 - 326290
ZWO team                                   Petro v.d. Giessen                  0168 - 329289
Brunch team                                Vincent Polman                     0168 - 329289 

Ouderlingen met bijzondere opdracht
Pastoraat Woonzorgcentrum
De Zeven Schakels                           Tiny Van Huis                    0168 - 323257

College van diakenen
Voorzitter                             Hans van Arkel                            0168 - 328700
Secretaris                            Richard Molenaar                         06 – 52 41 62 16
Penningmeester                  Bart Bakker                                    0168 - 326598
ZWO diaken                        Dineke Bouman                               0168 - 330066
ONS / Classis / notulist       Johan van Santbergen                   0168 - 329975
DPGM en
Schuldhulpmaatjes                Bart Bakker                                    0168 - 326598
Diaken Raad van kerken    Johan van Santbergen                   0168 - 329975
Speciale opdracht                Bart Bakker                                    0168 - 326598
Lopend Vuurtje                   Vincent Polman                              0168 - 329289                                
E-mail:                               Diaconie@deontmoeting.nu

College van kerkrentmeesters
Voorzitter                  Vacant
Penningmeester       Bart Bakker                                                 0168 - 326598
Secretaris                 Vincent Polman                                          0168 - 329289
V.V.B. zaken             Peter Nugteren                                           0168 - 335217
Technische zaken     Herman Hanemaaijer                                  0168 - 325039
Boekhouding             Bart Bakker                                                 0168 - 326598
Verhuur kerkzalen     Vincent Polman                                             0168 - 329289
 
Pastoraal team
Kerkelijkwerker       Rianne Fortuin     kerkelijkwerker@deontmoeting.nu
Marry Bakker                                                                            0168 - 326598
Tiny van Huis                                                                           0168 - 323257
Liesbeth Compagner                                                                 0168 - 370916
Wil van der Wulp (LRP bevoegd)                                                0168 - 326290

Preekvoorziening
Coördinatie                 Wil van der Wulp                                       0168 - 326290

Organisten
Coördinatie                Wil van der Wulp                                       0168 - 326290

Team Spirit7bergen
Jan van der Wulp                                                                    0168 - 326290
Juul Vaartjes                                                                           0168 - 325240
Marjan Enzler                                                                          0168 - 328163
Petro v/d Giessen                                                                    0168 - 329289

Activiteitencommissie
Hans en Petra Eikelenboom                                                     0168 - 329079
Leo v.d. Woestijne en Hilly Hofer                                               0168 - 337133
Herman Hanemaaijer                                                                0168 - 325039
Richard Molenaar                                                                     06 – 52 41 62 16
Hans van Arkel                                                                          0168 - 328700

ZWO Commissie
Nelie Griffioen                                                                          0168 - 328209
Petro v.d. Giessen                                                                    0168 - 329289
Marjon Bus                                                                               0168 - 328553

Dineke Bouman                                                                        0168 - 330066
E-mail:                      zwo@deontmoeting.nu 

Brunch team
Vincent Polman                                                                         0168 - 329289 
Cor Rus-Hartland
Rianne Fortuin
Marloes Meijer
Marry Bakker
Richard Molenaar                                                                     06 – 52 41 62 16
E-mail:                              brunch@deontmoeting.nu 

Schoonmaakteam
Anke Marzacu                                                                       
Marjan Enzler                                                                        
Eelke van polder                                                                    
Nelie Griffioen                                                                         
Petra en Hans Eikelenboom                                                      
Wil v.d. Wulp                                                                            
Janny van Dijk                                                                          
 
Bloemschikken
Janny van Dijk                                                                          0168 - 327283
Petro v.d. Giessen                                                                    0168 - 329289

Vervoersdienst en ONS(Streekomroep ONS West Brabant)

Johan van Santbergen                                                                0168 - 329975

Nieuwsbriefteam
Petra en Hans Eikelenboom                                                       0168 - 329079

Raad van Kerken (Afgevaardigden GK)
Johan van Santbergen                                                                0168 - 329975

Diversen

Kerkelijk bureau
Contactadres                       Leo van de Woestijne                      
                                            Kuringen 6
                                            4761 VA  Zevenbergen
                                            leowoestijne@ziggo.nl

Hier dienen alle verhuizingen, doopaanvragen, overlijdensberichten, aanvragen voor huwelijksbevestiging (deze graag 10 weken voor dato) te worden gemeld.

Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief verschijnt elf maal per jaar (niet in augustus) vóór de eerste zondag van de maand. De Nieuwsbrief is een blad waarin actuele informatie voor en door de gemeenteleden geschreven wordt met o.a. vermeld alle geplande kerkdiensten voor die maand.
Redactieadres                   
e-mailadres Nieuwsbrief: nieuwsbrief@deontmoeting.nu

Webmaster                         
Contactadres                       Richard Molenaar                           06 - 524 162 16
Materiaal dat bestemd is voor de site moet gestuurd worden naar:  webmaster@deontmoeting.nu  
Alleen kerkelijk gelieerde informatie komt op de site. De kerkenraad behoudt zich altijd het recht voor om informatie die hier niet aan voldoet te weigeren.

Raad van kerken in Zevenbergen
De raad van kerken is opgericht door de Gereformeerde Kerk samen met de Hervormde Gemeente en de Katholieke Bartholomeuskerk te Zevenbergen. De Raad van Kerken heeft als taken: ontmoeting en gesprek; coördinatie en samenwerking; initiatieven nemen en stimuleren. Dit tussen voornoemde kerken.

Protestants-Christelijke Basisschool
PCB ‘de Regenboog’         De Regenboogstraat 1                                  325997

Zalen bij de kerk
Kunnen na voorafgaande afspraak door gemeenteleden worden gebruikt:

Coördinatie              Vincent Polman                                         06-29044627

Collectebonnen
Collectebonnen zijn te verkrijgen à € 0,50, € 1,-- en € 2,-- in vellen van 20 stuks. Te bestellen door storting van het betreffende bedrag op één van de rekeningen van de kerk met vermelding van:  ‘.............. collectebonnen à € ......’

Rekeningen
Ten name van de Boekhouder van de Gereformeerde Kerk te Zevenbergen:
e-mail: fin.administratie@deontmoeting.nu

Postbankrekening              NL49INGB0001133359

Bankrekening                      NL85RABO0346710669
 
terug