Verantwoordelijkheden: Verantwoordelijkheden:

Moderamen:

De moderamen is het bestuur van de kerkelijke gemeente en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de gemeente en maakt beleid. 
Zij zorgt dat er iedere zondag een kerkdienst wordt gehouden, zij ontwikkelt beleid voor de toekomst van de gemeente, zij zorgt voor de financiën 
De moderamen bestaat uit 4 leden en vergadert elke maand. Hiervan wordt een actielijst bijgehouden.
Is eind erantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van het gehele beleidsplan.
Brede Kerkenraad:
De brede kerkenraad vergadert 3x per jaar. Hierin zijn  vertegenwoordigd  de leden van de moderamen, de diakenen, kerkrentmeesters en de voorzitters van de commissies (op uitnodiging). 
 Zodoende blijft de moderamen, naast het bestuurlijke, ook het gevoel hebben met wat er in de gemeente gebeurt. Deze vergaderingen worden genotuleerd.
Ouderlingen:
Ouderlingen helpen gemeenteleden inhoud en vorm te geven aan hun geloof.  Ze zijn betrokken bij activiteiten die het geloof van  gemeenteleden opbouwen en verdiepen.
Zo zijn ouderlingen medeverantwoordelijk voor de geloofsverkondiging in de kerk. Om dit tot uitdrukking te laten komen, geeft een ouderling aan het begin en aan het einde van 
een kerkdienst de voorganger een hand, daarmee symboliserende het vertrouwen van de kerkenraad in de manier waarop de voorganger de dienst  leidt. Ook is er altijd een ouderling 
aanwezig als er avondmaal gevierd wordt en gedoopt. De geloofsopvoeding van de kinderen en jongeren in de gemeente valt ook onder deouderlingen. 
Ouderlingen beloven niet met anderen te praten over zaken die gemeenteleden hun in vertrouwen hebben verteld.
Kerkrentmeesters:
De kerkrentmeester zorgt voorde  financiën, het beheer, het veiligheidsbeleid, archief, personeelsbeleid, geldwerving en Kerkbalans.
Een kerkrentmeester is zowel lid van de kerkenraad, als van het college van kerkrentmeesters. Dit college beheert de financiën en gebouwen van de gemeente 
en zorgt ervoor dat de gemeente een goede en betrouwbare werkgever kan zijn.
De voorzitter van het college van kerkrentmeesters is lid van de kerkenraad en heeft zitting in de brede kerkenraad.
Verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderdeel financiën en beheer  uit het beleidsplan.
Diaconie:
De kerntaak van een diaken is dat hij/zij gemeenteleden stimuleert om zich in te zetten voor diaconale nood dichtbij en veraf.
De gemeente als geheel de opdracht heeft om in kerk en samenleving te delen, te helpen waar geen helper is en te getuigen van 
gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. De diaken heeft hierin een stimulerende en toerustende taak en schept de mogelijkheden voor 
gemeenteleden,schakelt hen in. De diaken is betrokken bij de voorbereiding en het uitdelen bij het Avondmaal. 
De diaken is betrokken bij de voorbeden, zamelt tijdens de collecte middelen in en vraagt om betrokkenheid bij het diaconale werk.
De voorzitter van de diakenie is lid van de kerkenraad en heeft zitting in de gbrede kerkenraad.
Verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderdeel diaconaat uit het beleidsplan.
Pastorale team:
De teamleden bezoeken gemeenteleden om mee te leven en te steunen in blijde en verdrietige dagen.
In buitengewone en crisis situaties wordt overlegd met de dominee.
De  teamleden kunnen ook oudste van dienst zijn en hebben daarmee een gedelegeerde taak als ouderling tijdens de kerkdiensten.    
Zij hebben geheimhoudingsplicht t.a.v. zaken die gemeenteleden hen in het vertrouwen hebben verteld.
De voorzitter heeft zitting in de brede kerkenraad.
Verantwoordelijk voor hun specfieke taak.
Jeugdwerkteam:
Kerntaak is het streven om jongeren in elke leeftijdsfase zich welkom te laten voelen in onze gemeente. En om hen ook samen met leeftijdsgenoten hun geloof op 
eigen wijze te laten beleven. Samen met de ouders en de gemeente geven wij het geloof door aan de kinderen. En de jongeren zorgen weer voor een verfrissende inbreng 
en nieuwe inzichten. Dat brengt jong en oud bij elkaar in deze tijd en verbindt hen met God en Gods woord. 
Wij kennen daarin: de creche (0 t/m/ 4 jaar), kindernevendienst (4 t/m 12 jaar), Tienervieringen (vanaf ca. 12 jaar), Jeugdgespreksgroepen (tienerleeftijd en iets ouder),
Jeugd - en gezinsdiensten,  in samenwerking met basisschool De Regenboog, de Vakantie Bijbel Club (basisschoolleeftijd) en Stichting Protestants 
Jeugdwerk Zevenbergen (SPJZ). Onder deze stichting vallen de volgende clubactiviteiten: Jij-kids, de tienerclub JoY en jongerenactiviteit RefleXion. 
Hoewel de stichting in principe onafhankelijk is, is zij statutair verbonden met de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk  te Zevenbergen.  
Jeugdouderlingen van beide gemeentes automatisch zitting in het algemeen bestuur van de stichting. 
Verantwoordelijk voor hun specfieke taak.
Cantorij:
De cantorij brengt een aantal liederen ten gehore tijdens bijzondere gelegenheden, zoals ZWO diensten, Pasen, Kerst, herdenken van de overledenen
Dit zijn voornamelijk liederen uit het nieuwe Liedboek en Hoop van alle Volkeren en Iona.  Voor elke bijdrage aan een dienst wordt ca 4 gerepeteerd, meestal op de donderdagavond.
Verantwoordelijk voor hun specfieke taak.
ZWO team:
Zending Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking. Met nadruk op samenwerking met mensen in de z.g. ontwikkelingslanden
Overleg voeren en afstemmen met Kerk in Aktie die de projecten stimuleert/controleert en de wederzijdse afhankelijkheid voor het beheer van de aarde betreffende verdeling van de 
middelen onder de aandacht brengt. Daarnaast worden de MDO gelden besteed en verantwoording daarvan afgelegd.
Verantwoordelijk voor hun specfieke taak.
Missionaire team Spirit7bergen:
Het vorm geven aan de missionaire opdracht die de gemeente zichzelf gegeven heeft op de gemeenteavond van 7 juni 2012.
Initiatieven nemen om levensbeschouwelijke onderwerpen aan de orde te stellen.
De manier waarop, kan op velerlei wijzen vorm krijgen en zal sterk afhangen van het onderwerp.
De doelgroep is de eigen gemeenteleden en iedereen daarbuiten met belangstelling voor het onderwerp.
Naast bovenstaande wordt nagedacht over een andere liturgie  dan gebruikelijk. Een liturgie waarin symboliek en eigen inbreng van de aanwezigen een rol spelen.
Verantwoordelijk voor hun specfieke taak.
Schoonmaakteam:
Het op een wekelijkse basis schoonmaken van de kerk. Een keer per jaar wordt er een grote schoonmaak gedaan. Tevens het ordenen / rechtschuiven van de stoelen. 
Verantwoordelijk voor hun specfieke taak.
Liturgieteam:
Het samenstellen van de liturgie in samenwerking met de predikant voor elke zondag om zodoende liturgie vorm te geven in de Eredienst 
De liturgie moet het vieren, beleven in woord, gebaar, muziek en beweging aangeven, in het bijzonder op de feest- en gedenkdagen in het kerkelijk jaar
Verantwoordelijk voor hun specfieke taak.
Nieuwsbriefteam:
Het verzamelen, samenstellen, produceren en rondbrengen van de maandelijkse Nieuwsbrief. Tevens het produceren en rondbrengen van het Jaarplan, alsmede het verzorgen van de uitnodiging van de gemeenteavonden.
Verantwoordelijk voor hun specfieke taak.
Activiteitenteam: 
Het verzorgen van de koffie/thee op de eerste zondag van de maand en de catering tijdens de gemeenteavond, nieuwjaarsreceptie en de startdag.
Verantwoordelijk voor hun specfieke taak.
Diversen:
Preekvoorziening:
Plannen van aanwezigheid van een predikant tijdens de vieringen.
Plannen van aanwezigheid van een organist tijdens de vieringen.
Verantwoordelijk voor hun specfieke taak.
Organistenvoorziening:
Plannen van aanwezigheid van een organist tijdens de vierringen. 
Verantwoordelijk voor hun spcifieke taak.
Websitebeheer:
Het invullen, bijhouden en controleren van wat de gemeenteleden naar het emailadres van de website sturen om geplaatst te worden. 
Met moderamen beoordelen wat wel en wat niet op de website moet. Het verzamelen van de emailadressen van de gemeenteleden.
Verantwoordelijk voor hun specfieke taak.
Bloemschikken:
De verzorging van de bloemen op iedere zondag voor de jarige ouderen en aangeven aan wie deze persoonlijk moet worden afgegeven. Bij Pasen, Pinksteren en de Kerstdagen wordt extra
aandacht aan de bloemen en bloemschikking besteed door aparte bloemstukken op te maken om het even iets anders te laten zijn als de gewone zondagen, 
Verantwoordelijk voor hun specfieke taak.
Administratie scriba:
Het wekelijks legen van de postbus, de binnenkomende post verdelen onder kerkenraad, diaconie en kerkrentmeesters. Het dienstrooster en het jaarschema beheren,
om iedere wijziging van voorganger,organist, ouderling en diaken van dienst in te voeren en dat weer door te geven aan allen die daarvan afhankelijk zijn. 
Beheren van de notulen en verslagen van de verschillende vergaderingen van de kerkenraad, diaconie en kerkrentmeesters en de classis. De kerntaak is voornoemde te catalogiseren en te archiveren 
wat binnenkomt en uitgaat, zowel schriftelijk als digitaal opbergen en opslaan. 
Verantwoordelijk voor hun specfieke taak.
terug